ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 137 ครั้ง

                วันที่  19  มีนาคม  2560  กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์  เป็นประธานพิธีเปิด และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  พิทักษ์ธรรม  รายงานการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนที่ดี ด้านความคิด การกระทำมีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกันในสังคมและมหาลัยได้อย่างมีความสุข