ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 10 เมษายน 2560 ดู 161 ครั้ง

            วันที่ 10 เม.ย. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 4 คณะ ระดับปริญญาตรี ปี 1 รหัส 59 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา และปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกด้วย