ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดทำแผนยทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2560-2569
วันที่ 25 เมษายน 2560 ดู 142 ครั้ง

               วันที่ 25 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2560-2569 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.ศตพล ลูกอินทร์ เป็นประธาน และได้เกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีจาก 4 คณะ หัวหน้างาน อาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา