ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256
วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 ดู 189 ครั้ง

                 วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับเกียรติวิทยากรจากชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี อบรมให้ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดี คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้