ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดู 153 ครั้ง

               วันนี้ 31 ส.ค. 60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู – อาจารย์ โดยในเวลา 09.00 น. พิธีไหว้ครูนักศึกษาไทยพุทธ และในเวลา 10.00 น. พิธีรำลึกพระคุณครูนักศึกษาไทยมุสลิม โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย ทุนวิทยาลัยครูยะลา จำนวน 12 ทุนๆ ละ 1,200 บาท ทุนร้อยปีการฝึกหัดครูไทย จำนวน 1 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ทุนมูลนิธิซากาต จำนวน 16 ทุน ทุนสาธารณกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 5 ทุน และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อส่งเสริมสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา อีกกด้วย