ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา”
วันที่ 11 กันยายน 2560 ดู 156 ครั้ง

             งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์ผู้นำนักศึกษา” ตามโครงการพัฒนานักศึกษา เป็นการศึกษาดูงานกิจการนักศึกษาและองค์กรนักศึกษา  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี อ.ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลกรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 41 คน เข้าร่วมกิจกรรม  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดโลกประสบการณ์ผู้นำนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน เกิดแนวคิดใหม่ๆที่สร้างสรรค์ เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ เพื่อการประสานงานต่อยอดการจัดกิจกรรมภายในกลุ่มต่อไป