ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษา กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 27 กันยายน 2560 ดู 160 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union  กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทรายใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาและจัดลำดับการให้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุน กยศ. พิจารณาจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีตัวแทนคณาจารย์ จากทั้ง 4 คณะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาดังกล่าว