ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการอบรมความรู้สารเสพติดและการป้องกัน
วันที่ 02 กันยายน 2557 ดู 364 ครั้ง

             เมื่อวันที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้สารเสพติดและการป้องกันแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล บัวแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการอบรม โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีปี ๑ จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร    คณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมอบรมจำนวน  ๑,๕๐๐  คน

             จากปัญหายาเสพติดได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน    เพราะพิษภัยที่เกิดจากยาเสพติด  ทำลายสุขภาพร่างกาย  และอนาคต  ครอบครัวและการเรียน   โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  สิ่งที่ตามมาทำให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาความมั่นคงและปัญหาอื่นๆ   อีกมากมาย   มหาวิทยาลัยมีความตระหนัก   ถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป    จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา      โดยหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม จะได้นำความรู้ไปใช้และรู้จักป้องกันตนเอง  และเพื่อน ๆ ตลอดจนคนในครอบครัว 

วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อ

1.ให้นักศึกษา   มีความรู้  ความเข้าใจปัญหายาเสพติดและมีเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

2.สร้างความตระหนัก  และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด

3.ให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

4.เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด

5.เพื่อสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ๓ D  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด