ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมการขับเคลื่อน วาระที่ 7 “เยาวชน เก่ง
วันที่ 29 มกราคม 2561 ดู 144 ครั้ง

        วันที่ 29 ม.ค. 2561 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ร่วมประชุมการขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561 วาระที่ 7 “เยาวชน เก่ง ดี มีคุณธรรม” โดยมี นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปจนถึงระดับอาชีวศึกษามีโปรไฟล์อิเล็กทรนิกส์สร้างความดีเป็นของต้นเอง เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดยะลา เป็นคนเก่งและดี มีคุณธรรมของทุกระดับชั้นสถานศึกษาในจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา