ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่นักศึกษาที่เสียชีวิต
วันที่ 31 มกราคม 2561 ดู 150 ครั้ง

         เมื่อวันที่  31  มกราคม  2561  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมกับมอบเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  จำนวน  15,000  บาท  ให้กับทางมารดาของนางสาวแอนนีต้า  สะระยะ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 4  คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งเสียชีวิตจากอาการลำไส้อักเสบติดเชื้อ เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  มกราคม  2561  ณ  บ้านเลขที่  32 / 1  บ้านตะโละซูแม  หมู่ 2  ตำบลตะโละซูแม  อำเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา ในนามผู้บริหาร  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจรรมนักศึกษาขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมา  ณ  โอกาสนี้