ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดู 341 ครั้ง

               วันที่ 21 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการต่อไป