ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การตรวจตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิกา
วันที่ 02 พฤษภาคม 2561 ดู 169 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม  2561  ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ การสนับสนุนทางการศึกษา รวมทั้งพบปะพูดคุยกับนักศึกษาพิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า  สภาพปัญหา  และข้อเสนอแนะในการจัดระบบของนักศึกษาพิการ โดยนายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนายยศวรรธน์  กิตติก้อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจเยี่ยมจำนวน 4  คนเพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดข้อเสนอแนะและความต้องการที่นักศึกษามีความประสงค์ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยช่วยเหลือในโอกาสต่อไป