ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดู 154 ครั้ง

          วันที่ 26 มิ.ย.61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี และชุดทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข อบรมให้ความรู้ในวันนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาใหม่จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม สร้างหลักสูตร และกฎ ระเบียบ กติกาต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งพัฒนาให้นักศึกษามีบุคลิกภาพสง่างามสมกับเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษามีมารยาททางสังคมและวินัยในถานศึกษา