ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 1/2561
วันที่ 02 กรกฏาคม 2561 ดู 163 ครั้ง

               วันที่ 2 ก.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง สร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข