ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 04 กรกฏาคม 2561 ดู 150 ครั้ง

             วันที่ 4 ก.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา ได้เกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 950 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง สร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อีกด้วย