ลิงค์หน่วยงาน

 
 
การฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดู 605 ครั้ง

           มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี ได้กำหนดให้มีการฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับสถานศึกษาวิชาทหารที่หน่วยรับผิดชอบ ในพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 7 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี