ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบฯสำหรับนักศึกษาพิการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดู 105 ครั้ง

           วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา  งานแนะแนว  จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบว่าด้วยการสงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  หลักเกณฑ์ และนโยบายการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเรียนร่วมในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และรายงานการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561