ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกอง
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดู 134 ครั้ง

              วันที่ 22 ต.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union