ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดู 77 ครั้ง

          วันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นผู้แทนลงนาม และ นายอภีม คู่พิทักษ์ กรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยดำเนินการช่วยระยะเวลา 5 ปี โดยการลงนามครั้งนี้ดำเนินการช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ประชาชน และชุมชน อีกทั้งเพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือ การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตอาสา และเพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นที่ร่วมโครงการตามพันธกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ร่วมสร้างกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และสานให้เกิดความร่วมมือรักษาศิลปวัฒนธรรมและอักลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่า และจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาในสังคม และร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออมเพื่ออนาคต