ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมจิตอาสา วินัยจราจร
วันที่ 03 พฤศจิกายน 2557 ดู 470 ครั้ง

              กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรม “จิตอาสา  วินัยจราจร”  ประจำปี  2557  โดยใช้กำลังจากนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 3,4,5  (ชาย,หญิง)  เข้ามาดำเนินการในเรื่องระเบียบการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และเพื่อเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาได้มีความรู้  เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยปัญญาความรู้ จนเป็นผู้ “ทรงภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน ”  โดยกองพัฒนานักศึกษามีปรัชญาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา บูรณาการกิจกรรม  สร้างสรรค์ประสบการณ์สู่สังคมสมานฉันท์อย่างยั่งยืน และพันธกิจที่ว่า พัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักศึกษาเป็นคนที่มีความรู้ และอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข