ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดู 77 ครั้ง

             วันที่ 27 ธ.ค. 2561 ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 โดยมีอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา เพื่อหารือข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562