ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนา มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ความรักความสามัคคี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดู 74 ครั้ง

           วันที่ (14ก.พ.62) ที่ บริเวณห้องกระจกใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวามคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพความรักความสามัคคี ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของคนเองและผู้อื่น โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 126 ผลงาน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 8 ผลงาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 26 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 26 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ผลงาน และระดับบอดุมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน 46 ผลงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการศึกษาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน ตลอดจนเป็นแนวทางให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป