ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันที่ 10 มีนาคม 2562 ดู 75 ครั้ง

          กองพัฒนานักศึกษา โดยงานสวัสดิการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้