วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางสาวจีราพร จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าห้องประชุม ชมรม To Be Number One ชั้น 1 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการบริการจัดหางานให้กับประชาชน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการบริการจัดหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน เกิดการจ้างงานที่เร็วขึ้น โดยจัดหางานจังหวัดยะลา ได้นำเครื่องดังกล่าวมาติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ เข้าถึงแหล่งงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ตู้งานดังกล่าวจึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนตู้เอทีเอ็ม เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการค้นหาตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศเพียงแค่ 1 นาทีได้

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการ
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการ
" /> ครื่องบริการตู้งาน (Job Box) :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ครื่องบริการตู้งาน (Job Box)
วันที่ 25 เมษายน 2562 ดู 82 ครั้ง

 

วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางสาวจีราพร จินดาดวง หัวหน้างานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดยะลา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าห้องประชุม ชมรม To Be Number One ชั้น 1 อาคาร Student Union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักในการบริการจัดหางานให้กับประชาชน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการบริการจัดหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน เกิดการจ้างงานที่เร็วขึ้น โดยจัดหางานจังหวัดยะลา ได้นำเครื่องดังกล่าวมาติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ต้องการหางานทำ เข้าถึงแหล่งงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย ตู้งานดังกล่าวจึงออกแบบให้มีลักษณะเหมือนตู้เอทีเอ็ม เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการค้นหาตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศเพียงแค่ 1 นาทีได้

ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการ
ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครื่องบริการตู้งาน (Job Box) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันนี้ (23เม.ย.62) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการ