ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ชั้น 1
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดู 372 ครั้ง

              กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา ในการนำความรู้ PDCA ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำกิจกรรม โครงการของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ