ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 รุ่นที่ 2
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดู 61 ครั้ง

              วันที่ 27 มิ.ย. 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการเรียนการสอนและระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย การแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง สร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,345 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,163 คน