ลิงค์หน่วยงาน

 
 
จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ดู 58 ครั้ง

         วันที่ 29 มิ.ย. 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับมหาวิทยาลัยในการร่วมกันดูแลบุตรหลาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์