ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั
วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 ดู 2 ครั้ง

วันที่ 8 พ.ย 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมความรักความสามัคคี ฯ โดยมีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ที่ประชุมได้มีการซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม และรูปแบบการจัดกิจกรรมมหกรรมพลังชุมชน ณ ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส