ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
วันที่ 01 เมษายน 2558 ดู 348 ครั้ง

                     วันที่ 29 มี.ค.2558 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา พร้อมกันนี้ คุณจีระภา เทพพรหม หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี 1 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

                  คุณจีระภา เทพพรหม หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่าการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ทั้งกาย วาจา และใจ มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วสามารถนำเอาความรู้ ความเข้าใจเหล่านั้นมาปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และให้รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งให้นักศึกษาดำรงตนอยู่ในแนวทางของการเป็นนักศึกษาที่ดี ตั้งเป้าหมายชีวิตและการศึกษาให้ดี และทำกิจกรรมทุกอย่างที่จะนำตนไปสู่จุดหมาย ไม่อ่อนไหว ออกนอกทาง ไม่หลงเพลิดเพลินในความชั่วต่างๆ