ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดู 270 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 54และ รหัส 53(ระดับปริญญาตรี 5ปี)  ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ได้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ และแนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนมีความพร้อมในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาพบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้