ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมมหกรรมสานความรักสร้างความปรองดองจ.ชายแดนใต้
วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ดู 307 ครั้ง

              วันที 23 พ.ค. 2558 กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสานความรักสร้างความปรองดองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความปรองดองสมานฉันท์และแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดภาพถ่าย การแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง การแสดงปกฐกถาประเภทบุคคล และการประกวดร้องเพลงหมู่ ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมกิจกรรมการแสดงปาฐกถาประเภทบุคคล พร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว