ลิงค์หน่วยงาน

 
 
โครงการ สิงห์–ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558
วันที่ 09 สิงหาคม 2558 ดู 324 ครั้ง

         โครงการ  “สิงห์ – ราชภัฏ อาสาพัฒนาชุมชน”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่  จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีนโยบายให้โอกาสแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์     มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น   เน้นการพัฒนาคน    สังคม  และพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในด้านภาวะผู้นำด้วยการปลูกจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง มีคุณประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและชุมชนของตนเอง   โดยในปีการศึกษา  2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดจัดสร้าง“สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก” ในรูปแบบ BBL  (Brain-Based arning)  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่  หมู่ที่  5   ตำบลอัยเยอร์เวง   อำเภอเบตง   จังหวัดยะลา  ระหว่างวันที่  5 – 6  สิงหาคม  2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีวิวัฒนาการทางด้านสมองไปในทิศทางที่ดี   มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  รวมถึงเด็กได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ หรือลงมือกระทำด้วยตนเอง  มีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน  50  คน พร้อมด้วยกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่  3303   จำนวน  20  นาย ลงพื้นที่ดำเนินงานภาคสนามในการจัดกิจกรรมดังกล่าว