ลิงค์หน่วยงาน

 
 
อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยหัวข้อ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดู 317 ครั้ง

          วันที่ (9 ส.ค.58) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักศึกษาในหัวข้อ “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทุกคณะเข้าร่วม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่นักศึกษาในหัวข้อ “พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ตลอดจนให้นักศึกษาได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี และเสริมสร้างความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข