ลิงค์หน่วยงาน

 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดู 238 ครั้ง

      วันที่ (9 ส.ค.58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสรรเสริญ ชั้น 4 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีนักศึกษาภาคกศ.บป.เข้าร่วม ประมาณ 350 คน

      อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามระเบียบวินัย อีกทั้งให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา ตลอดจนให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม