ลิงค์หน่วยงาน

 
 
มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดู 289 ครั้ง

          วันนี้ (17ส.ค.58) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญาหรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการ “มรย.วิชาการ 58 คลังปัญญาชายแดนใต้สู่สากล นิทรรศการหอประวัติ มรย. จัดแสดงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมมนาวิชาการ Dialog Utara โดยมีนักวิชาการจาก 3 ประเทศ คือ นักวิชาการจากประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จัดอบรมหลักการสอนภาษามลายูให้กับครูผู้สอนภาษามลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การจัดนิทรรศการการแสดง การประกวดการแข่งขันของนักศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมกับทางมหาวิทยาลัย คือ จัดหางานจังหวัดยะลา และธนาคารออมสินสาขายะลา การออกร้านอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดยะลา และกิจกรรมกีฬามวลชนสันติสุขชายแดนใต้ มรย.คัพ ครั้งที่ 2 โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า