ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ดู 211 ครั้ง

วันที่ 11 พ.ย. 58 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ อาคารประกอบ 1 บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1437/2558 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮ.ศ.1437/2558

อาจารย์ มานพ ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สำหรับโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความตั้งใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน และคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งสิ้น 34 กระทะ ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ 4 กระทะ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 13 กระทะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 12 กระทะ และคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 กระทะ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดอาซูรอ ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนและนำมาซึ่งความสันติสุขชายแดนภาคใต้