ลิงค์หน่วยงาน

 
 
จัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา และพิธีวันราชภัฏ59
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดู 292 ครั้ง

            วันที่ 14 ก.พ. 2559 DYTM Tuanku Syed Faizudin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail มกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการบริหารจัดการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และด้วยพระวิริยภาพ พระเมตตาคุณ และพระปรีชาสามารถในศาสตร์การบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติถวายบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แด่ DYTM Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail มกุฎราชกุมาร รัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย และพิธีถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา