ลิงค์หน่วยงาน

 
 
จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ดู 259 ครั้ง

         วันนี้ (9 มี.ค. 59) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา มี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้ง 4 คณะ ระดับปริญญาตรี ปี 1 เข้าร่วมในครั้งนี้

          นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตได้อย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย