ลิงค์หน่วยงาน

 
 
กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนานักศึกษา
วันที่ 23 มีนาคม 2559 ดู 210 ครั้ง

          วันนี้ (20มี.ค.59) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมี อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นักศึกษาจิตอาสาและคณะกรรมการชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล เข้าร่วมจำนวน 132 คน
           นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง หัวหน้างานสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ชมรมวิทยุสื่อสารและอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมรอบข้าง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษา เกิดทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม และสามารถจัดการกับปัญหาร่วมกันได้ ตลอดจนให้นักศึกษามีองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นลดความรุนแรง ความพิการ ช่วยฟื้นคืนชีพ และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายจากโรงพยาบาลยะลา
            นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สมบรูณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึก รู้จักเสียสละ และช่วยเหลือสังคม