ลิงค์หน่วยงาน

 
 


ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ช่วงเวลา
1
ผศ.ภิญโญ เวชโช
2550-2556
2
ผศ.อำพล บัวแก้ว
2556-2557
3
นายศตพล ลูกอินทร์ รักษาการผู้อำนวย
2557-2559
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม
2559-ปัจจุบัน