เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ช่องทางติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย
แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ปฏิทินการกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดการกู้ยืม
ผู้กู้รายเก่า มรย.
ผู้กู้รายเก่า จากสถาบันอื่น
ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
วิธีการใช้ระบบ e-studentloan
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
กรณีลืมรหัสผ่าน
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
การทำสัญญากู้ยืมเงิน
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
การตั้งค่าเวอร์ชั่น internet
วิธีการใช้ระบบ กยศ.มรย.
การกรอกใบสมัครขอกู้ยืมเงิน
การส่งชั่วโมงจิตอาสา
ตรวจสอบ
รายชื่อนศ.ผ่อนผันค่าเล่าเรียน
รายชื่อนศ.ได้รับค่าเล่าเรียนคืน
ข้อมูลการโอนเงิน/ยอดหนี้
ตารางคำนวณเงินที่ต้องผ่อนชำระ
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ลักษณะที่ 1 (กยศ.)

ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

ลักษณะที่ 2 (กรอ.)

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

มีสัญชาติไทย

Yes

Yes

ศึกษาอยู่สถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน

Yes

Yes

ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

-

Yes

มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

Yes

-

มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุน

-

Yes

ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา/ปริญญาตรี

Yes

-

ศึกษาในระดับการศึกษา อนุปริญญา ปวส./ปริญญาตรี และหลักสูตร/สาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

-

Yes

รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

Yes

หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ/ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา

Yes

Yes

มีผลการเรียนดี/ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

Yes

Yes

มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย

Yes

Yes

ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ

Yes

Yes

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

Yes

Yes

ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

Yes

Yes

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

Yes

Yes

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

Yes

Yes

ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

Yes

Yes

 
  
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 14200, 091-3094497 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center