เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ช่องทางติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย
แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมจิตอาสา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ปฏิทินการกู้ยืม
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดการกู้ยืม
ผู้กู้รายเก่า มรย.
ผู้กู้รายเก่า จากสถาบันอื่น
ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยกู้ยืม)
วิธีการใช้ระบบ e-studentloan
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
กรณีลืมรหัสผ่าน
การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
การทำสัญญากู้ยืมเงิน
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
ตรวจสอบ
ข้อมูลการโอนเงิน/ยอดหนี้
การคืนเงินค่าเล่าเรียน
ตารางคำนวณหนี้
ข้อมูลส่งเอกสารให้ธนาคาร
หนังสือรับรองจิตอาสา
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
คำถามที่พบบ่อย

Q : หลักเกณฑ์การให้กู้ยืม กยศ.

A : ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาจะต้องติดต่อกับสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

     1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

     2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

          ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000บาทต่อปี รายได้ครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

          (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

          (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

          (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

     3) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

          3.1เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

          3.2เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น

          3.3เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

          3.4ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

          3.5ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

          3.6ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          3.7ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          3.8ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60ปี

 

Q : การโอนเงินค่าครองชีพ

A : การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับผู้กู้ กยศ. ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ธนาคารจะโอนเงินเดือนแรกให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มหาวิทยาลัยยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-studentloan (ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องดำเนินการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมให้) และการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนถัดไป ธนาคารจะโอนให้เมื่อได้รับเอกสารกู้ยืมของผู้กู้จากมหาวิทยาลัย และธนาคารตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจึงจะโอนเงินในเดือนถัดไปให้ โดยจะโอนเงินให้ในวันที่เดียวกันกับเดือนแรกที่เคยได้รับ

A : การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับผู้กู้ กรอ. ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ธนาคารจะโอนเงินให้เมื่อได้รับเอกสารกู้ยืมของผู้กู้จากมหาวิทยาลัย และธนาคารตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจึงจะโอนเงินให้ และการโอนเงินในเดือนถัดไปจะโอนให้ในวันที่เดียวกันกับเดือนแรกที่เคยได้รับ

 

Q : ในการยื่นแบบคำขอกู้ในระบบต้องรอกี่วันจึงจะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม

A : ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ขอกู้ยืม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนหลังจากผู้กู้ยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงินให้พิจารณา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแต่ละรายเป็นรายปี ภายใต้ 1) กรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร 2) เกรดเฉลี่ยสะสม (ผู้กู้ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยนสถานศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 1.00 ผู้กู้ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา/ไม่เปลี่ยนสถานศึกษาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00)  3) ผูู้กู้ต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ 4)มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ผลการให้กู้ยืม ผู้กู้สามารถตรวจสอบผลได้จากระบบ e-studentloan หรือ ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมจากเว็บไซต์ กยศ.มรย.

 

Q : หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำระหนี้

A : ผู้กู้สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้จากกองทุนเพื่อการศึกษาได้ใน 3 กรณีดังนี้

         1. ไม่มีรายได้ จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัว ประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

         2. รายได้ต่ำกว่า เดือนละ 4,700 บาท จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป พร้อมถ่าย สำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรองและหนังสือรับรองรายได้/หนังสือแสดงรายได้จากหน่วยงาน โดยสามารถผ่อนผันได้ไม่ต่ำกว่า 300.- บาท/เดือน

         3. ประสบภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ, สงคราม, จลาจล จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือตำรวจยศ ร.ต.ต.ขึ้นไป พร้อมถ่ายสำเนาภาพบัตรประจำตัวประจำตำแหน่งของผู้รับรอง ซึ่งการขอผ่อนผันยืดเวลา ได้คราวละไม่เกิน 6เดือน แต่รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

         การขอผ่อนผันชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมยังไม่ชำระหนี้และพ้น วันที่ครบกำหนดชำระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันชำระหนี้ได้ (การอนุมัติเป็นอำนาจ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) จึงจะระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป

 

Q : ผู้กู้ยังศึกษาอยู่ แต่ได้รับจดหมายทวงหนี้ต้องทำอย่างไร

A : ให้ผู้กู้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานแนะแนว เพื่อให้สถานศึกษารับรอง โดยออกหนังสือ กยศ.204 (แบบรายงานสถานภาพการศึกษา) และนำหนังสือดังกล่าวไปยื่นยังธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่นักศึกษาเปิดบัญชีไว้ ได้ทุกสาขา

 

Q : ลืมรหัสผ่าน กยศ.

A : ให้ผู้กู้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ (กดที่นี่)

 

Q : เป็นผู้กู้ยืมที่ย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องการจะกู้ยืมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

A : นักศึกษาต้องติดต่อให้สถานศึกษาเก่าออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กู้รายเก่า เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาเงินกู้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น

 

Q : ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ สกุล หรือที่อยู่

A : ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร กยศ.108 (แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม) กรอกข้อมูลส่วนที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลง แล้วนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่งานแนะแนว เพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
  
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7329-9699 ต่อ 14200, 091-3094497 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center