ลิงค์หน่วยงาน

 
 

ค้นตามเงื่อนไข

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1.
คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2556 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ()
2.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2554 (คณะครุศาสตร์)
3.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2555 (คณะครุศาสตร์)
4.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2556 (คณะครุศาสตร์)
5.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2557 (คณะครุศาสตร์)
6.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2558 (คณะครุศาสตร์)
7.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2554 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
8.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2555 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
9.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2556 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
10.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2557 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
11.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2558 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
12.
คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 57 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
13.
คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ รหัส 58 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)
14.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2554 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
15.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2555 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
16.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2556 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
17.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2557 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
18.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2558 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
19.
คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2558 สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
20.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2558 ภาค กศ.บป (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
21.
คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) รหัส 57 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
22.
คำสั่งเพิ่มเติมรายชื่อ อ.ที่ปรึกษา สาขาวิชาอังกฤษ (ค.บ.) 59 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
23.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2560 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
24.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2555 (คณะวิทยาการจัดการ)
25.
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2556 (คณะวิทยาการจัดการ)

หน้าแรก ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] ... ถัดไป หน้าสุดท้าย