บุคลากร

นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล
(หัวหน้างานพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายวีรวัฒน์ หมันหนัน
(นักวิชาการพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสิริพร เรืองสุข
(นักวิชาการพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางวิภา วงศ์ประดิษฐ์
(พนักงานพัสดุ 4)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางวรรณี รังทอง
(พนักงานพัสดุ 3)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายจิรพงศ์ มาหลง
(นักวิชาการพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299607 (11400)

อีเมล์ : [email protected]


นายซุลกิฟลี แยนา
(นักวิชาการพัสดุ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299608 (11400)

อีเมล์ : [email protected]