กิจกรรมการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KNOWLEDGE MANAGEMENT ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

11 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Knowledge Management ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยการดำเนินงานเชิงรุก

โดยทางงานการคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ของส่วนราชการส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการ และ

สถาบันวิจัยชายแดนใต้  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมและทำความเข้าใจกับส่วนราชการ