บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (11001)

อีเมล์ : Thanida.d@yru.ac.th


นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (11001)

อีเมล์ : thanida.dd@yru.ac.th


นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (12001)

อีเมล์ : thaweewan.t@yru.ac.th


ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (14001)

อีเมล์ : pennapa.k@yru.ac.th


ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : thanakul.k@yru.ac.th


นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (17000 )

อีเมล์ : suwimol.i@yru.ac.th