บุคลากร

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการกองกลาง)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12001)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 13101 ()

อีเมล์ : [email protected]


นายเวคิน วุฒิวงศ์
(ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี
(ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 15000 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]