ประวัติความเป็นมา

16 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2548 ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการจัดการ
 5. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สำหรับโครงสร้างส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีนั้น จัดตั้งตามกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ไว้ดังนี้
ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ 

 1. กองกลาง 
 2. กองนโยบายและแผน
 3. กองบริการการศึกษา
 4. กองพัฒนานักศึกษา 

    มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เนื่องจากว่ามีภารกิจใหม่ที่จำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการนอกเหนือจากส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. สำนักงานประกันคุณภาพ
 3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา