การจัดการความรู้

15 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แผนพัฒนาหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2566

KM YRU Forum 2019 
ประเด็นที่ 1 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

  • รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 21 HEART Model  กองบริการการศึกษา ดาวน์โหลด

ประเด็นที่ 4  นวัตกรรมการในการบริหารจัดการสู่องค์กร 4.0

  • ระบบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า อาคารหอพักนักศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ Google Sheets กองพัฒนานักศึกษา ดาวน์โหลด
  • ระบบ Checklist การดำเนินงานกิจกรรม  หน่วยงาน  สำนักงานประกันคุณภาพ เอกสารนำเสนอ VDO ดาวน์โหลด
  • คู่มือใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หน่วยงาน  กองกลาง เอกสารนำเสนอ VDO ดาวน์โหลด
  • การเขียนรายงานการเดินทางด้วย Microsoft Excel  หน่วยงาน  สำนักงานเลขานุการ เอกสารนำเสนอ  VDO ดาวน์โหลด