สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง 

คำอธิบายตัวชี้วัด