สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

  • สนับสนุนการจัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  • ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร
  • พัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์
  • สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  • ประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
  • สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่มาตรฐานระดับประเทศ
  • พัฒนาระบบการจัดการพื้นที่ภายในและโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการจัดการการศึกษา